CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA ŠKOLNÍCH DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ

30. května – 1. června 2008, Pardubice

Z pověření a za finanční podpory Ministerstva kultury pořádají ARTAMA, útvar Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu, a Oddělení kulturních služeb Krajské knihovny v Pardubicích ve spolupráci s Kulturním domem Dubina. Stejně jako v minulých letech budou celostátní přehlídce předcházet postupové přehlídky krajské, popřípadě oblastní.NIPOS Artama, úterý 26. února 2008
Magazín > Sborový život

NIPOS Artama

I. Poslání přehlídky

Smyslem přehlídky není soutěž mezi dětskými sbory, ale vytvoření příležitostí pro vzájemnou inspiraci a předávání zkušeností. Měla by být povzbuzením pro sbormistry a příjemnou sváteční událostí pro děti. Celostátní přehlídka bude mít výrazně pracovní charakter a bude koncipována jako výběr nejzajímavějších vystoupení ze všech krajů ČR.

I když přehlídka klade důraz na školní sbory, jejím záměrem je umožnit rovněž setkání širšího spektra dětských sborů, tj. např. sborů ZUŠ, DDM, přípravných oddělení koncertních sborů apod.

Součástí krajských kol i celostátní přehlídky je beseda s lektorským sborem, resp. porotou, spojená s rozborem jednotlivých soutěžních vystoupení.

II. Podmínky účasti

Přihlásit se mohou sbory ze ZŠ, gymnázií, ZUŠ, DDM, přípravná oddělení výběrových koncertních dětských sborů apod. Jednotlivé sbory se hlásí do jedné ze dvou kategorií, z nichž každá se dělí na dvě věkové skupiny:

I. kategorie - sbory z jedné ZŠ nebo z jednoho gymnázia:

A - složené z dětí do 5. třídy včetně

B - složené z dětí do 9. třídy včetně a odpovídajících ročníků gymnázia

II. kategorie - sbory ze ZŠ nebo gymnázií s rozšířenou výukou hudební výchovy,

sbory ze ZUŠ, sbory z více ZŠ, z DDM apod.:

A - složené z dětí do 5. třídy včetně

B - složené z dětí do 9. třídy včetně a odpovídajících ročníků gymnázia

Celkově se mohou přehlídky zúčastnit děti do 15 let včetně, tj. děti, které ke dni ústřední přehlídky 30. května 2008 nedovršily 16 roků. U kategorie A s možností 25% žáků 6. třídy a u kategorie B s možností 25% stálých členů sboru do 17 let včetně ke dni soutěže.

Dodržení stanovených věkových kritérií je závazné pro všechny členy sboru.

Pro sbory všech kategorií platí jako povinná skladba lidová píseň (česká, moravská, slezská nebo slovenská), která musí být provedena a capella, buď jako jednohlas nebo v libovolné vícehlasé úpravě bez doprovodu. Přehlídkový program může trvat maximálně 10 minut zpívaného času. V případě, že sbor nesplní věkové a programové podmínky propozic, nemůže být hodnocen.

Každý sbor se může zúčastnit pouze jednoho postupového kola, nejlépe v kraji, kam přísluší podle místa svého působení. Účast v jiné postupové přehlídce je možná jen po dohodě s jejím pořadatelem. Počet členů jednoho sboru není v krajských kolech omezen. Pro celostátní přehlídku může pořadatel v případě potřeby z ekonomických a organizačních důvodů počet členů omezit.

Účastník, delegovaný na celostátní přehlídku v loňském ročníku, se krajského kola účastní bez nároku na postup, může ale být ve své kategorii hodnocen. Přehlídka není určena sborům, které byly oceněny zlatým pásmem v posledních dvou ročnících Celostátní soutěže dětských pěveckých sborů v Novém Jičíně (nevztahuje se na jejich přípravná oddělení).

Kromě přehlídkového programu mohou zúčastněné sbory nastudovat jednu píseň podle doporučení pořadatele, kterou si zazpívají společně na závěr krajské přehlídky. Notový materiál zajistí pořadatel krajského kola. Tato společná skladba nemusí být součástí soutěžního vystoupení sboru.

III. Postupová kola přehlídky a jejich organizace

Celostátní přehlídce předcházejí postupová kola v krajích. Zájemci o účast zašlou přihlášku s přiloženým repertoárem pořadateli v příslušném kraji. Aby pořadatel mohl kontrolovat správné zařazení do kategorie, k přihlášce sbormistr přikládá jmenný seznam dětí s daty narození potvrzený svým podpisem. Pokud se v kraji uskuteční předkola (tj. oblastní kola), postupují do krajské přehlídky sbory určené porotou tohoto předkola. Krajské postupové přehlídky se uskuteční v březnu a v dubnu 2008 (nejzazší termín uspořádání krajského kola je 27. dubna 2008). Výsledky sdělí pořadatelé krajských přehlídek odborné pracovnici pro dětské pěvecké sbory v NIPOS ARTAMA do 30. dubna 2008 na adresu: NIPOS ARTAMA, k rukám L. Šebešové, P.O.BOX 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 221507966, sebesova@nipos-mk.cz.

IV. Hodnocení a způsob výběru na celostátní přehlídku

Vystoupení sborů hodnotí poroty sestavené pořadateli jednotlivých postupových kol. Nejméně jedním členem těchto porot je jmenován odborný pracovník NIPOS ARTAMA nebo člen Odborné rady pro dětský sborový zpěv pracoviště ARTAMA. Na postupových přehlídkách mohou být sbory oceněny zlatým, stříbrným nebo bronzovým pásmem. Jednotlivé kategorie jsou hodnoceny odděleně.

Z krajského postupového kola vybere porota vždy jeden sbor na celostátní přehlídku. V odůvodněných případech může doporučit ještě druhý sbor z jiné kategorie. Porota přitom stanoví, který z navrhovaných sborů má přednost. Definitivní výběr účastníků celostátní přehlídky provede Odborná rada pro dětský sborový zpěv do 10. května 2008.

Celostátní přehlídka může být z ekonomických důvodů proti uvažovanému záměru podstatně krácena. Nelze předpokládat úhradu všech nákladů spojených s účastí sboru na přehlídce.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)