Mládež spieva po prvýkrát v hlavnom meste

V dňoch 13. a 14. júna 2008, v piatok a sobotu, sa v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave uskutočnil v poradí už 39. ročník celoštátnej súťažnej prehliadky mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva 2008.Ľubica Nechalová, pondělí 1. prosince 2008
Magazín > Sborový život

História tohto sviatku detského a mládežníckeho zborového spevu na Slovensku sa začala písať v roku 1970 v Levoči. Za tridsaťdeväť rokov existencie poskytlo podujatiu domov viacero miest z rôznych kútov Slovenska: Nitra, Ružomberok, Žilina, Prievidza, Martin, Turčianske Teplice i Vranov nad Topľou (súťaž v roku 2001, v rámci 10. vranovských zborových slávností). Tento ročník, venovaný 100. výročiu narodenia Eugena Suchoňa, sa konal v Bratislave, teda v meste, ktoré tejto veľkej a váženej hudobno-pedagogickej osobnosti svetového formátu navždy prirástlo k srdcu.

Problém s nedostatkom finančných prostriedkov neminul ani toto podujatie, a tak sa súťažná prehliadka z plánovaných troch dní musela zmestiť iba do jedného dňa. Avšak ten, kto sem prišiel aspoň nachvíľu zabudnúť na svoje každodenné starosti, a potešiť svoje srdce i dušu nádhernou hudbou, ktorou všetkých prítomných obdarúvali naši mládežníci, isto neodišiel naprázdno. Program prehliadky bol skutočne bohatý, pozostávajúci z troch hlavných častí, a to časti súťažnej, festivalovej a vzdelávacej. A tak si na svoje mohli prísť milovníci zborového spevu zo širokého okruhu odbornej, ako i laickej hudobnej verejnosti rôznych vekových kategórií.

V rámci festivalovej časti prehliadky sa na otváracom koncerte v piatok večer v Kostole sv. Štefana (Kapucíni) na Župnom námestí v Bratislave predstavili dve kvalitné zborové telesá, vysoko hodnotené a uznávané na Slovensku aj v zahraničí. Miešaný spevácky zbor Konzervatória Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici, vedený dirigentkou Katarínou Koreňovou a Pěvecký sbor Masarykovy univerzity v Brne s dirigentom Michalom Vajdom predviedli koncertný program pozostávajúci z ôsmich sakrálnych skladieb. Nakoľko tento ročník súťažnej prehliadky slovenských mládežníckych speváckych zborov bol venovaný storočnici hudobného skladateľa Eugena Suchoňa, koncert bol otvorený najznámejšou zborovou skladbou Eugena Suchoňa Aká si mi krásna, v podaní prvého z účinkujúcich zborov, a to Miešaného speváckeho zboru Konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici, pod vedením dirigentky Kataríny Koreňovej. Po vystúpení tohto zboru už prišlo na rad famózne, dramaturgicky prepracované, intonačne skvelo zvládnuté a uchu skutočne lahodiace vystúpenie univerzitného speváckeho zboru z Brna, podporené precíznym dirigentským výkonom jeho zbormajstra Michala Vajdu. Zborové diela P. Řezníčka, L. Viadanu, O. di Lassa, A. Brucknera, P. Ebena, J. E. Moora, M. T. Burleigha a Mosesa Hogana si našli svojich spokojných a vďačných poslucháčov. Na záver zaznel prídavok: skvelá interpretácia piesne Fiodora Rubcova Veniki v podaní Pěveckého sboru Masarykovy univerzity v Brne, ktorou zbor prítomných doslova ohúril, rovnako ako celým svojím koncertným programom.

Otváracieho koncertu sa zúčastnili mnohé významné hudobné osobnosti z radov dirigentskej i skladateľskej obce, za ktorých nemožno nespomenúť hudobného skladateľa Zdenka Mikulu, najstaršieho, a zároveň najvernejšieho návštevníka takýchto podujatí z radov skladateľov, známeho svojou láskou k ľudskému hlasu, speváckemu zborovému umeniu a k samotnému zborovému hnutiu, momentálne už žijúceho v Bratislave, ktorý i napriek zdravotným problémom prišiel podporiť svojich zborových priateľov. Zo súčasnej najmladšej skladateľskej generácie poctil podujatie svojou účasťou napríklad aj banskobystrický hudobný skladateľ Peter Špilák, ktorého zborové skladby si postupne získavajú pozitívne odborné kritiky i priazeň medzi zbormajstrami a ich speváckymi zbormi doma aj v zahraničí.

Mládež spieva, ako najstaršia a v súčasnosti i jediná súťažná prehliadka v oblasti detského a mládežníckeho zborového spevu, je celoštátnou postupovou súťažnou prehliadkou mládežníckych, to znamená stredoškolských speváckych zborov s dvojročnou periodicitou, na Slovensku organizovaná vždy v párnych rokoch. Dvojstupňová súťažná prehliadka, pozostávajúca spravidla zo základného (krajského) a celoštátneho kola, je v rokoch nepárnych realizovaná ako súťažná prehliadka zborov detských. V tomto roku sa v rámci súťažnej časti prehliadky predstavilo osem mládežníckych speváckych zborov zo siedmich slovenských miest Senice, Banskej Bystrice, Košíc, Vranova nad Topľou, Levoče, Veľkého Medera a Trnavy. Žiaľ, deviaty z prihlásených zborov Mládežnícky spevácky zbor DÚHA pri ZUŠ J. Rosinského v Nitre z dôvodu nemoci a študijných povinností viacerých členov musel svoju účasť odriecť. Na vystúpenie tohto zborového telesa, vedeného skúsenou dirigentkou Máriou Mišunovou, niekedy v blízkej budúcnosti sa však už mnohí z nás úprimne tešia.

Súťažné vystúpenia mládežníkov v sobotu dopoludnia v Koncertnej sieni Klarisky na Farskej ulici v Bratislave hodnotila odborná porota, v zložení: predsedníčka: doc. MgA. Blanka Juhaňáková, ArtD.; a členovia: Mgr. Eva Zacharová; doc. Mgr. art. Štefan Sedlický; PaedDr. Alfonz Poliak; Mgr. Jiří Slovík, ktorá posúdila výkony zúčastnených zborov a navrhla zaradiť ich do nasledovných výkonnostných pásiem:

3. pásmo:

Košický mládežnícky spevácky zbor MLADÉ HLASY; Mládežnícky spevácky zbor OZVENA pri Súkromnej ZUŠ vo Vranove nad Topľou; Dievčenský spevácky zbor DOLCE CANTO pri ZUŠ Jána Cikkera v Banskej Bystrici; Dievčenský spevácky zbor pri Gymnáziu a ZŠ Sándora Máraiho v Košiciach

2. pásmo:

Spevácky zbor pri Základnej umeleckej škole v Senici

Spevácky zbor gymnázií mesta Trnava CANTICA NOVA

1. pásmo:

Dievčenský spevácky zbor IUVENTUS PAEDAGOGICA pri SPgŠ v Levoči

Komorný spevácky zbor pri ZUŠ J. Janigu vo Veľkom Mederi

Okrem toho porota navrhla udeliť ceny spoluorganizátorov, a to nasledovne:

Vecnú cenu poroty za sólový výkon v skladbe Zdeňka Lukáša – Dohráno, dozpíváno: sólistke Magdaléne Meďovej zo Speváckeho zboru gymnázií mesta Trnava CANTICA NOVA;

Cenu Hudobného fondu Bratislava za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského autora: Dievčenskému speváckemu zboru IUVENTUS PAEDAGOGICA pri Strednej pedagogickej škole v Levoči za interpretáciu skladby Eugena Suchoňa Lastovičky

Vecnú cenu Ministerstva školstva Slovenskej republiky za najlepší dirigentský výkon: Yvette Orsovicsovej, dirigentke Komorného speváckeho zboru pri ZUŠ J. Janigu vo Veľkom Mederi.

Festivalová časť súťažnej prehliadky pokračovala hneď po súťaži. Počas koncertu zúčastnených zborov na nádvorí Starej radnice sa pri našich mladých spevákoch pristavovali obyvatelia mesta i krátkodobí návštevníci Bratislavy, ktorí výkony zbormajstrov a ich spevákov podporili srdečným úsmevom a mnohonásobným bohatým potleskom.

Rovnako aj vzdelávacia časť podujatia pritiahla množstvo zborových nadšencov. Škoda len, že väčšinu z nich tvorili členovia zúčastnených zborov a ich dirigenti, prípadne osobnosti, ktoré boli za svoju bohatú a záslužnú činnosť v oblasti zborového spevu na Slovensku ocenení v rámci galakoncertu, ktorý nasledoval hneď po odbornom seminári. Odborný seminár v Parku kultúry a oddychu na Nábreží arm. gen. Ludvíka Svobodu zahájil Štefan Sedlický, jeden z členov tohtoročnej odbornej poroty, docent Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela a Akadémie umení v Banskej Bystrici, pedagóg Žilinského konzervatória, dirigent Speváckeho zboru slovenských učiteľov a ďalších kvalitných zborových ansámblov. Jeho prednáška na tému ZBOROVÝ SPEV A CHOREOGRAFIA, doplnená bohatými obrazovými a zvukovými ukážkami i vlastnými skúsenosťami pri nácviku choreografií pri zborových skladbách bezpochyby zaujala a inšpirovala mnohých priaznivcov zborového spevu. Ďalším prednášajúcim bol Libor Sládek - zbormajster z Prahy (zbory: VÍCEméně v tónině, Besharmonie, Bohemiachor), ktorý svojou charizmou a netradičným prístupom dokázal pritiahnuť k zborovému spevu mnohých, hlavne z radov mládeže. Prítomným v príspevku – UKÁŽKA ROCKOVÉHO ORATÓRIA predniesol svoje skúsenosti s netradične prevedenými zborovými skladbami, muzikálom a rockovým oratóriom.

Po odbornom seminári už nasledoval dlho očakávaný galakoncert. Okrem koncertného vystúpenia jednotlivých zúčastnených speváckych zborov a vyhlásenia výsledkov súťaže mládežníckych zborov sme počas záverečného galakoncertu mohli sledovať aj odovzdávanie cien za rok 2008 jubilujúcim osobnostiam a kolektívom z oblasti zborového spevu, ktorí toho počas mnohých rokov pôsobiacich v slovenskom zborovom hnutí urobili skutočne nemálo. Ocenenia boli udelené týmto dvanástim osobnostiam a kolektívom:

Medaila D. G. Licharda:

Elene Šarayovej-Kováčovej za dlhoročnú vynikajúcu dirigentskú a pedagogickú činnosť v oblasti zborového spevu

Pocta generálneho riaditeľa Národného osvetového centra:

Vladimírovi Blahovi za organizátorskú činnosť v oblasti zborového spevu a publicistickú aktivitu v rôznych oblastiach kultúry

Zefirínovi Hečkovi za dlhoročnú aktivitu a rozvoj zborového spievania v trnavskom regióne

Jozefovi Kazánovi za systematickú organizátorskú a odbornú činnosť v oblasti zborového spevu

Magdaléne Kissovej za udržiavanie kultúrnych tradícií a rozvoj amatérskeho zborového hnutia na Slovensku (Cenu prevzala Elena Šarayová-Kováčová.)

Miešanému speváckemu zboru TIRNAVIA za úspešnú reprezentáciu slovenského zborového spevu na domácich i zahraničných podujatiach (Cenu za dirigenta A. Rapanta prevzal Gabriel Kalapoš, zakladateľ a čestný dirigent zboru.)

Jozefovi Vakošovi za všestrannú organizátorskú a odbornú činnosť v oblasti zborového spevu

Menované osobnosti poctili prítomných svojou osobnou prítomnosťou. Ceny ostatným oceneným budú odovzdané na ich koncertných vystúpeniach.

Medaila D. G. Licharda:

Košickému speváckemu zboru učiteľov za dlhoročnú vzornú reprezentáciu slovenského zborového spevu

Pocta generálneho riaditeľa Národného osvetového centra:

Anežke Balušinskej za vynikajúce úspechy speváckeho zboru Úsmev doma i v zahraničí a ďalšie zborové aktivity

BRATISLAVSKÉMU CHLAPČENSKÉMU ZBORU za vzornú reprezentáciu zborového spevu na Slovensku i v zahraničí

Speváckemu zboru COLLEGIUM TECHNICUM za vynikajúcu reprezentáciu slovenského zborového umenia doma i v zahraničí

Speváckemu zboru KYSUČANKA za systematickú zborovú činnosť vo východoslovenskom regióne

Celá súťažná prehliadka mládežníckeho zborového spevu bola nesmierne inšpirujúca pre zborových spevákov, zbormajstrov i samotných organizátorov. Zostáva len veriť, že organizátorom sa i napriek finančným problémom podarí udržať vysoko zdvihnutú latku tohto podujatia, a zároveň zabezpečiť i jeho neustále kvantitatívne a kvalitatívne napredovanie.Istotne by stála za zváženie možnosť opätovného návratu k súťaženiu v dvoch kategóriách – kategórii základnej náročnosti a kategórii vyššej náročnosti. V opačnom prípade totiž nastáva situácia, že sa stretnú v súťaži najvyspelejšie zbory so zbormi patriacimi do nižšej kvalitatívnej kategórie, pre ktorých verdikt poroty môže znieť až príliš tvrdo.

Organizátorom Národnému osvetovému centru, agentúre Bratislava Music Agency a Hudobnému fondu Bratislavasa podarilo pripraviť zaujímavé a inšpiratívne zborové podujatie. Mládež spieva 2008 sa realizovala s finančným príspevkom Ministerstva školstva Slovenskej republiky, Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Hlavného mesta Slovenskej republiky – Bratislava a grantového programu ARS BRATISLAVENSIS.

S ďalšou súťažou mládežníckych speváckych zborov sa stretneme až o dva roky, teda v roku 2010 na 41. ročníku celoštátnej súťažnej prehliadky Mládež spieva. Nasledujúci jubilejný 40. ročník bude už patriť detským zborom.Je potrebné len dúfať, že záujem o mládežnícky (i detský) zborový spev na Slovensku bude neustále rásť, veď zborový spev, aj napriek svojej nespornej poslucháčskej náročnosti, dokáže zušľachťovať estetické cítenie dnešných ľudí, tých najmladších nevynímajúc.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)