Cena Bedřicha Smetany v rukou Vlastimila Čejpa

Úspěšnou celoživotní sbormistrovskou práci ocenil Hlavní výbor Unie českých pěveckých sborů nejvyšším národním sbormistrovským oceněním – Cenou Bedřicha Smetany za rok 2017.Jiří Dusbaba / TZ, pátek 29. června 2018
Magazín > Zprávičky

Vlastimil Čejp

Hron / archiv sboru

Ing. Vlastimil Čejp se narodil 18. dubna 1948 v Náchodě. Se zpíváním ve sboru se seznámil jako žák základní školy nejprve v dětských pěveckých sborech, z nichž nejzajímavější pro něho byl žákovský sbor vedený Augustinem Ptáčkem. A. Ptáček byl zároveň dlouholetým sbormistrem starobylého a uznávaného náchodského pěveckého sboru Hron. V dětském sboru si mladý žák s Augustinem Ptáčkem velmi dobře rozuměl, a tak se později, už jako student gymnázia (tehdy SVVŠ), stal členem pěveckého sboru Hron. To ještě netušil, že spojení s Hronem zůstane jeho celoživotní náplní. Byl v té době ve sboru nejmladší, ale pan sbormistr ho brzy začal pověřovat nácvikem jednotlivých hlasů v dělených zkouškách i dalšími nejrůznějšími úkoly v rámci života sboru. Augustin Ptáček byl ve svém oboru uznávanou osobností nejen v rámci města, ale i celého kraje. Zanechal stopu v mnoha pěveckých sborech, vzpomeňme zejména jeho působení ve východočeském učitelském sboru. Díky Augustinu Ptáčkovi se Vlastimil Čejp seznámil a později spolupracoval s Josefem Plavcem, Zbyňkem Mrkosem, Miroslavem Raichlem a dalšími uznávanými osobnostmi.

Po nemoci a následném odchodu dlouholetého sbormistra Augustina Ptáčka převzal v roce 1977 Vlastimil Čejp umělecké vedení sboru Hron a věnuje se mu až do současnosti. Hron byl založen v Náchodě již v roce 1861 a nejdůležitějším úkolem pro nového sbormistra bylo tento původně zpěvácký spolek, který od svého vzniku nikdy nepřerušil svou činnost, zachovat a dále rozvíjet.

Hron byl od samého vzniku Unie českých pěveckých sborů (UČPS) jejím členem a sbormistr Vlastimil Čejp pracoval dlouhá léta v jeho oblastním výboru, kde ve funkci vystřídal svého předchůdce Augustina Ptáčka. Sbor se účastnil nejrůznějších akcí Unie, zejména velkých setkání sborů na oblastní i celostátní úrovni. Významná byla jeho spolupráce s hudebním skladatelem Miroslavem Raichlem, který byl v době svých studií na gymnáziu také členem Hronu, a jako náchodský rodák se k němu stále hlásil. Hron ho později jmenoval svým čestným členem.

Pěvecký sbor Hron se dlouhá léta podílí na akcích města Náchod. S tím souvisí celá řada ocenění, která se dostala sboru i jeho sbormistrovi nejčastěji v souvislosti s jubileem sboru. Od UČPS obdržel Vlastimil Čejp mimo jiné zlatý odznak s granáty a v roce 2011 Cenu Josefa Plavce. Mezi významnými osobnostmi, které velmi napomohly jeho hudebnímu vzdělání v oboru sborového umění, zaujal důležité místo Dr. Zbyněk Mrkos. Ten organizoval nejprve na konzervatoři v Kroměříži, později pak ve Vysokém Mýtě sbormistrovské kurzy, které Vlastimil Čejp po dvacet let každoročně navštěvoval. Z těchto kurzů se zrodil velký „Smíšený sbor českých sbormistrů“, s nímž Vlastimil Čejp absolvoval všechny jeho tuzemské i zahraniční koncertní zájezdy a nejednou měl možnost tento sbor na veřejnosti dirigovat.

V sedmdesátých a osmdesátých letech přicházelo do Hronu, i do dalších tradičních pěveckých sborů jen velmi málo nových mladých zpěváků. S velkou pravděpodobností bylo příčinou to, že chyběly osobnosti, které by ukázaly mladým lidem, jak může být společné zpívání přitažlivé a obohacující. Z tohoto důvodu se Vlastimil Čejp rozhodl v roce 1984 oslovit několik studentů náchodského Jiráskova gymnázia a začít s nimi po vyučování zkoušet čtyřhlasně zpívat. Počáteční repertoár musel být pro tyto zpěváky velmi přitažlivý, aby si společné zpívání už od počátku oblíbili. První malé vystoupení pro školu se uskutečnilo již o Vánocích v roce 1984 a během dalšího roku se počet zpěváků rozrostl z původních osmi na dvacet. Od té doby sbor neustále početně sílil a rozšiřoval repertoár i počet vystoupení. Už po dvou letech měl gymnaziální sbor v Náchodě svůj první celovečerní koncert. Dnes, po 33 letech, se statistika vystoupení počítá ve stovkách a díky kontaktům školy a města k nim přibylo i mnoho koncertů v zahraničí. Sborem prošlo více než 350 zpěváků. Každých 5 let pořádá sbor setkání všech současných i bývalých členů. Na posledním z těchto srazů zpívalo při současně pořádaném výročním koncertu 180 zpěváků. Není výjimkou, že tu zpívají matky se svými dcerami, tátové se svými syny apod. Všichni byli ve své době členy sboru náchodského gymnázia řízeného Vlastimilem Čejpem. Kdyby nic jiného, tak jen ten fakt, že zpívání ve sboru oslovilo tolik zpěváků, má svou vysokou hodnotu. Řada z nich dnes zpívá v pražských, brněnských a dalších sborech, podle toho kam je životní osud z našeho regionu zavál.

V historii pěveckého sboru studentů náchodského gymnázia najdeme mnoho zajímavých koncertních i jiných událostí. K nejvýznamnějším patří jistě vztah sboru k náchodskému rodákovi, spisovateli Josefu Škvoreckému. Toto přátelství vzniklo v roce 1990, kdy město Náchod udělilo Josefu Škvoreckému čestné občanství. Studentský sbor vystoupil při této příležitosti v obřadní síni náchodské radnice a od té doby byl pak u všech návštěv Josefa Škvoreckého v Náchodě. Účastnil se i večera, kde se na Josefa Škvoreckého vzpomínalo po jeho odchodu v roce 2012. Na počest Josefa Škvoreckého vznikl v Náchodě studentský festival „Prima sezona“. I u jeho zrodu a na mnoha jeho dalších ročnících se sbor studentů náchodského gymnázia aktivně podílel. Jeho zpěv doprovázel také dokumentární film kanadské televize, který byl tomuto náchodskému rodákovi věnován.

Pěvecký sbor Hron a studenti gymnázia úzce spolupracují dlouhá léta. Tradice společných vánočních koncertů je dnes už více než třicetiletá. Tím, že dnes ve Hronu zpívají někteří bývalí členové studentského sboru, panují mezi oběma sbory velmi dobré a přátelské vztahy. V řadách Hronu je dnes zřetelně patrné omlazení oproti dobám, kdy studentský sbor ještě neexistoval.

Po roce 1990 měly náchodské sbory možnost poznat i atmosféru koncertů v zahraničí. Příležitostí bylo mnoho. Se studenty absolvoval Vlastimil Čejp v roce 1996 koncert na vernisáži českých výtvarníků v prostorách českého velvyslanectví ve Vídni. Po oslavách 100. výročí vzniku náchodského gymnázia v roce 1997 obdržel studentský sbor pozvání ke koncertování v Německu, v sídle partnerské školy v Oesede. Koncertní zájezd se uskutečnil v roce 1998 a studentský sbor vystoupil v tomto městě ve dvou celovečerních koncertech pro veřejnost a jednom interním koncertu v prostorách partnerské školy. Díky rozvíjejícím se vztahům náchodské a warringtonské radnice v Anglii obdržel gymnaziální sbor v roce 1993 pozvání ke koncertování ve Warringtonu a okolí. Tento vzácný kontakt stále trvá a vyústil již v deset úspěšných koncertních cest do Anglie.

Sbor Hron dnes využívá kontakty s pěveckými sbory v Polsku a v Německu. V obou zemích několikrát koncertoval a v Náchodě a jeho okolí pak organizoval koncerty partnerských sborů.

U sboru studentů je třeba ještě vzpomenout jejich účast na krajské a následně celostátní přehlídce Opava Cantat v roce 2017. V krajské přehlídce získal sbor umístění ve zlatém pásmu a v celostátní pak Zvláštní cenu poroty za dramaturgii svého vystoupení.

Své celoživotní působení v oblasti sborového umění pokládá Vlastimil Čejp podle svých slov za přirozené a ve své podstatě za samozřejmé. Vyplynulo z jeho obdivu k tomuto hudebnímu oboru už od dětských let. Velice mu pomohlo absolvování dvou cyklů ve hře na klavír v hudební škole, kterou navštěvoval až do své maturity, ale vztah ke sborovému zpívání u něho zůstal stále na prvním místě. Asi nejvíce si cení toho, že ke zpívání ve sboru přivedl tolik mladých lidí. I dnes ho těší nemalý zájem nových zpěváků, kteří se setkávají se společným zpíváním poprvé. Pokud mají alespoň elementární vztah k hudbě jako takové, stávají se z nich po čtyřech letech strávených pod jeho vedením v pěveckém sboru téměř vždy lidé, kterým po odchodu ze školy začne sborový zpěv v životě brzy chybět. Dříve nebo později si svůj nový sbor někde najdou, a rozmnoží tak řady sborových zpěváků, většinou vzácných, citlivých lidí schopných společně vytvářet nové hodnoty. A takových není nikdy dost, natož v dnešním světě.

Na závěr je třeba poznamenat, že Vlastimil Čejp není jen výborným sbormistrem, který zaujal svým přístupem veliké množství zpěváků, ale je také člověkem se širokým rozhledem zejména v technických oborech a osobností, které si většina lidí váží pro jeho charisma a charakter.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)