Jarem a zpěvem rozkvetlá Litomyšl, květen 2019

Ústřední kolo přehlídky pěveckých sborů ZUŠ

Ve dnech 3.– 5. 5. 2019 se do rodiště Bedřicha Smetany sjelo asi 850 zpěváčků ze všech koutů naší země. Okouzlující východočeská Litomyšl totiž hostila Ústřední kolo Soutěžní přehlídky žáků ZUŠ ČR ve sborovém zpěvu. Vyhlašovatelem přehlídky je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, organizace se již podruhé ujala ZUŠ Bedřicha Smetany Litomyšl.Martina Juríková a Milan Motl, pátek 9. srpna 2019
Magazín > Sborový život

přehlídka ZUŠ Litomyšl 2019

archiv pořadatele / Zuš litomyšl

Tým zkušených pedagogů včele s paní ředitelkou Markétou Hegrovou přehlídku v Litomyšli organizoval již před třemi lety, kdy se přehlídka sborů ZUŠ konala po více než třicetileté odmlce. I letošní vydařený ročník je bezesporu příslibem, že se po letech podařilo sborový zpěv zařadit do systému soutěží MŠMT jako rovnocenného partnera dalších oborů v rámci ZUŠ. To, že se přehlídka konala ve Smetanově domě a rodišti, je jistě krásnou hudební symbolikou.

Soutěž ve sborovém zpěvu je podobně jako u ostatních oborů ZUŠ koncipována jako postupová. Z krajských kol porota vybere dva zástupce do celostátního kola, jednoho zástupce a náhradníka z kategorie A (komorní sbory do 21 členů) a jednoho zástupce a náhradníka z kategorie B (velké sbory od 22 členů). Obě kategorie jsou dále členěny dle věku zpěváků. Podmínkou soutěže je zpěv 1 lidové písně s libovolným doprovodem či bez doprovodu a 1 skladby bez doprovodu. V kategorii A3, B3 (do 20 let včetně) a A4, B4 (do 26 let včetně) mají sbory povinnost navíc zazpívat 1 skladbu autora narozeného do r. 1900.

Výkony soutěžících sborů hodnotila pětičlenná porota zkušených sbormistrů a odborníků z oblasti sborového zpěvu ve složení: Martina Juríková, Roman Michálek, Milan Motl a Lenka Velikovská, předsedou odborné poroty byl nestor dětského sborového zpěvu pan Josef Brabenec.

Přestože zpěváčci nocovali v litomyšlských základních školách ve spacích pytlích, podávali krásné vyrovnané výkony. Žádný z nich nebyl výrazně slabší, žádný výrazně nevyčníval. Nebyl udělen žádný diplom za účast, ani žádné čestné uznání. Všechny sbory se umístily ve bronzovém (4 sbory), stříbrném (9) a zlatém pásmu (14). Porota udělila rovněž několik zvláštních cen. „Úroveň sborů v ústředním kole byla dobrá až výborná,“ zhodnotil kvalitu sborů předseda poroty. Zároveň označil za přínosné, pro zpěváky i sbormistry, že mohou výkony konkurentů sledovat nejen při přehlídkovém koncertu, ale i při samotné soutěži, což je jistě povzbuzující také pro soutěžící, protože v Litomyšli nezpívaly do prázdného sálu, jako tomu bývá u jiných sborových soutěží.

K výhodám letošního ročníku patřilo také to, že rozborový seminář s porotou absolvovali sbormistři osobně ještě před vyhlášením výsledků. Porotci tak měli možnost seznámit sbormistry se slovním hodnocením (radami, výtkami) ještě před předáním diplomů, což jistě napomohlo k většímu pochopení výsledků. Vlastní vyhlášení se konalo v rámci dvou přehlídkových koncertů, které byly přirozeným, radostným a velmi emotivním vyvrcholením obou soutěžních dnů (v pátek kategorie A, v sobota B). Každý sbor zazpíval zpěvákům

z ostatních sborů píseň dle vlastního výběru, následně převzal ocenění. K celkové velmi pozitivní atmosféře přehlídky, kromě samotných organizátorů, výrazně přispěl moderátor Karel Telecký, který si soutěžící i posluchače získal svou bezprostředností, vtipem a empatií.

Nejvyšší bodové ohodnocení v kategorii komorních sborů získal dívčí sbor Mládí Jablonec nad Jizerou (sbm. Květa Kavánová), mezi velkými sbory se nejvýše umístil sbor Canto Náchod (sbm. Zbyněk Mokrejš). Výborný a vyvážený výkon v obou kategoriích předvedl sbor Paleček Praha (sbm. Šárka Mistrová). Sbory s velkou tradicí jako Severáček Liberec (sbm. Silvie Pálková) a Campanella (sbm. Jana Synková) potvrdily, že si stále drží svou úroveň. Pochvalu zaslouží také Harmonie Kraslice a ZUŠ Choir Melodie Horní Slavkov a Loket (sbm. Iveta Poslední), těleso, které ač spojuje několik skupin zpěváků různého věku (žáci ZŠ a SŠ a studenti VŠ), tvoří dohromady jedinečný sborový celek.

Každý sbor pracuje v odlišných podmínkách, s rozdílnou členskou základnou a všichni sbormistři se zajisté upřímně snaží dělat svou práci co nejlépe. Přesto zde uvádíme několik zobecňujících postřehů z pohledu porotců v podobě rad, doporučení či námětů do další práce:

- Některé sbory by měli ještě více zapracovat na hlasové kultuře. Klíčovým aspektem při hodnocení výkonu sboru je právě zvukový projev. Při tvorbě zvuku dětského sboru je nutno vycházet nejprve z přirozeného hlavového znění, pak teprve přidávat tmavší zabarvení prostřednictvím hrudní rezonance.

- S tím souvisí také vyrovnanost hlasových poloh, dále pestřejší škála zvukových barev a dynamiky, znělé piano a naopak větší, plně rezonující zvuk schopný poprat se i s nelehkou akustikou koncertního sálu Smetanova domu. Dbát rovněž na vyrovnanost jednotlivých hlasových skupin. Často bylo na soutěži slyšet převahu sopránových hlasů na úkor altů.

- Vést zpěváky k tomu, aby ke zpěvu zapojili celé tělo, aby zpívali tzv. od hlavy po paty a dopřáli hlasu se přirozeně rozvíjet, pracovat s pěveckým dechem, zejména s vědomým opěrem o bránici. Netřeba jistě dlouze poučovat o tom, že dech je alfou a omegou hlasového projevu.

- Samostatnou kapitolou jsou chlapecké a mužské hlasy. Navzdory pravidlům, kdy je ve vyhlášení soutěže doslovně uvedeno, že mužský part musí být samostatný a nesmí zpívat dívčí o oktávu níže, se tento prohřešek objevil. Porota však diskvalifikaci takových sborů vyhodnotila za nevhodnou (tyto sbory správně neměly být z krajských kol do ústředního kola poslány), problém řešila spíše bodovým znevýhodněním.

- Někteří sbormistři part pro chlapce sami dokomponovávali ve snaze motivovat je po mutaci dále ke zpěvu, což je sice záslužné, zařadit takto upravenou skladbu do repertoáru jakékoliv soutěže však vhodné není. Zařazovány by měly být jen skladby autorsky upravené. Pro obsazení smíšených sborů existuje velké množství originálních skladeb.

- Sbormistr vede pěvecké těleso mimikou obličeje a zejména svými gesty. Zvládnutí pestřejší škály pohybových prostředků dirigentské techniky výrazně zlepšuje komunikaci mezi sborem a sbormistrem, napomáhá vedení frází a celkové výstavbě sborové skladby. Mnohdy pouze striktní dodržování základních taktovacích schémat omezuje výstavbu melodického oblouku a skladby jako celku.

- Zásadním aspektem projevu pěveckého sboru je repertoár, zvláště pak výběr soutěžních skladeb s ohledem na věk zpěváků, technickou vyspělost sboru

a celkovou dramaturgii soutěžního programu. Volit skladby, které během soutěžního programu představí sbor vyváženě v poloze rytmické, melodické, tempově i dynamicky, výrazově i stylově rozmanité.

- Osvěžením bylo uvedení nemnoha novinek, hudebně i dramaturgicky zajímavých skladeb (např. Koosen Tobina Stokese - Paleček Praha). Naopak pozor na možná úskalí při uvádění skladeb Antonína Dvořáka dětmi školního věku. Jeho Moravské dvojzpěvy vyžadují jistou míru technické zdatnosti a dodržení velkého melodického oblouku.

- V některých skladbách se sbormistři snažili ozvláštnit skladby pohybovou složkou, což je pro zpěváky, posluchače i porotu zajisté osvěžující, avšak scénické ztvárnění či pohyb by měl se skladbou korespondovat, ne být samoúčelný, ba dokonce jít proti významu textu či skladby samotné. Pohyb by měl sloužit hudbě, ne naopak.

- Dbát o stylovost provedení jednotlivých skladeb. Pokud soutěžní program obsahuje skladbu populární, volíme jiné frázování, jinou barvu a způsob hlasového projevu než u klasického zpěvu a naopak. Jelikož v této soutěži není předepsána povinná skladba, mají sbormistři sami možnost výběru skladeb, se kterými souzní jak sám sbormistr, tak samotní zpěváci. Pro vybraný repertoár pak adekvátně k tomu volit technické interpretační a výrazové prostředky.

Krása sborového zpívání je především postavena na souzvuku všech hlasů, spolupráci zpěváků se sbormistrem, ale především na sdílené radosti a společném emocionálním prožitku hudby, který se přenáší na posluchače. Nechť je toto vždy tím nejdůležitějším, co nás přiměje sejít se a společně zpívat. V Litomyšli bylo jasně patrné, že mladí zpěváci jsou se svými sbormistry rádi. To je ze všeho nejdůležitější - vzájemná symbióza, při které drobné prohřešky v technice, intonaci, výběru repertoáru či některé oblasti, kterou porotci musí vnímat a náležitě bodově ohodnotit, ztrácejí na takové závažnosti. Nechť tato sborová soutěžní setkávání a dobře míněné rady porotců přinášejí obohacující zkušenosti a zesilují radost ze společného tvoření.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)