XIV. celostátní přehlídka školních dětských sborů

Český Krumlov, 4.–6. 6. 2004

Výborný nápad konání pravidelných přehlídek školních dětských pěveckých sborů, jehož realizaci dlouhodobě zajišťuje Dr. Jaroslava Macková, pracovnice NIPOS - ARTAMA Praha, přináší zasloužené ovoce. V roce 2004 se regionálních kol zúčastnilo již přes 230 sborů s více než 7000 zpěváky. Dětská sborová základna je samozřejmě mnohem širší, ale účast v krajských kolech už přece jen vyžaduje určitou uměleckou kvalitu i jistou dávku odvahy.Jiří Kolář, čtvrtek 10. června 2004
Magazín > Sborový život

Ilustrační obrázek.

K účasti na již XIV. celostátní přehlídce školních dětských pěveckých sborů, která se konala tentokrát v nádherném prostředí českokrumlovské Zámecké jízdárny, doporučily poroty krajských kol celkem dvacet sborů, šest z kategorie IB (sbory dětí 6. - 9. tříd jedné ZŠ nebo 1. - 4. ročníku osmiletého gymnázia), osm z kategorie IIA a šest z kategorie IIB (sbory vytvořené mladšími nebo staršími dětmi ZUŠ, ZŠ s rozšířenou výukou hudební výchovy, sbory DDM apod.).

Přehlídka měla nesoutěžní charakter, sbory zpívaly pro radost samy sobě, jejich umělecké výkony však sledovala porota (prof. Dr. J. Kolář, Dr. J. Macková, Ing. V. Souček, Mgr. S. Šubrtová a tajemnice L. Šebešová), která v rozborovém semináři zhodnotila obecně klady a nejčastější nedostatky ve vystoupeních jednotlivých sborů a poskytla pak v individuálních pohovorech sbormistrům rady týkající se výběru repertoáru a jeho technických a interpretačních problémů.

Rozsah článku nedovoluje všimnout si podrobněji výkonů všech účastníků přehlídky, je však třeba konstatovat, že příprava sborů byla svědomitá a její výsledky potěšující.

Porota neměla příležitost zhodnotit společně vystoupení jednotlivých sborů, proto je následující názory třeba brát částečně i jako subjektivní. Mne osobně nejvíce zaujal přípravný sbor ZUŠ Dačice Červánek, kat. IIA (sbm. V. Hergesel). Dobře vybraný program (Hurník, Eben, lidové písně) s režijně nápaditou závěrečnou Jarní písničkou V. Studničky (chlapci s pomlázkami vyženou zpívající děvčata z jeviště) poskytl sboru příležitost ukázat všechny své přednosti - příjemný, lehký zvuk, vynikající deklamaci, velmi dobrou intonaci i rytmus, promyšlenou práci s dynamikou nikdy nepřesahující hlasové možnosti sboru, přirozený, nenásilný pohyb, pestré využití doprovodných nástrojů a ve všech skladbách (i v jednohlasém provedení lidové písně Ta naše lavečka) působivý výraz.

Velmi dobře zvládly svá přehlídková vystoupení z této nejpočetněji zastoupené kategorie rovněž Hlásek, ZŠ Žákovská, Havířov (sbm. D. Kusinová), Kulihrášek, III. přípravné oddělení Novojičínského sboru Ondrášek, ZUŠ Nový Jičín (sbm. M. Glogarová) a Dětský pěvecký sbor Javořičky, ZUŠ B. Smetany, Plzeň (sbm. B. Koželuhová). Svým náročným programem (Monteverdi, Pergolesi, Martinů) s výborně provedenou skladbou „Kosi“ I. Hurníka upoutaly posluchače Čerešničky, ZUŠ J. Kvapila, Brno (sbm. PhDr. J. Dostalík). Nezklamaly ale ani zbývající sbory této kategorie - Sluníčko, ZUŠ Červený Kostelec (sbm. E. Kubečková), přípravný sbor Žďáráčku, ZUŠ F. Drdly, Žďár nad Sázavou (sbm. Mgr. P. Procházková) a přípravný sbor Barvičky, ZŠ B. Němcové, Litoměřice (sbm. Mgr. D. Valešková).

Z kategorie IB se mi nejvíce líbil Podorlický dětský pěvecký sbor, Jablonné nad Orlicí (sbm. J. Keprta a J. Haman), schopný zpívat na velmi dobré úrovni i vícehlasé skladby a cappella. Méně přesvědčivé výrazové vyznění skladeb poněkud ovlivnila příliš velká koncentrovanost zpěváků na technickou stránku interpretace a zřejmý pocit zodpovědnosti za úspěšnou reprezentaci školy a města. Potřebné uvolnění a úsměv však postrádala v Českém Krumlově i řada dalších sborů.

Pracovní možnosti sborů základních škol lze jen obtížně srovnat s možnostmi, které mohou poskytnout svým sborům ZUŠ, ZŠ s rozšířenou výukou hudební výchovy nebo DDM. Přesto i další sbory kategorie IB svými výkony mile překvapily, ať již to byl Dětský pěvecký sbor Slunečnice, ZŠ Stěbořice (sbm. Mgr. L. Šupíková) nebo Loučňáček, ZŠ Loučná nad Desnou (sbm. H. Svatoňová a P. Lukáš). Nadprůměrné výkony však podaly rovněž Sedmikráska, ZŠ T. G. Masaryka, Poděbrady (sbm. I. Sixtová), Dětský pěvecký sbor Větrník, ZŠ Loštice (sbm. S. Šimková) a Dětský pěvecký sbor Církevního gymnázia, Plzeň (sbm. P. Nováková).

Zajímavá vystoupení připravily pro českokrumlovskou přehlídku i sbory kategorie IIB. Ve velmi hezkém programu (mj. Händel, Caciolini, Hradecký) a v kultivovaném zvuku se představily posluchačům Pomněnky, ZUŠ Děčín (sbm. J. Štrbová). Suverénní intonace a promyšlená, působivá práce s dynamikou a agogikou (především vynikající provedení výběru z Deseti poetických duet P. Ebena) ozdobily výkon Dětského pěveckého sboru Zvonky, koncertního sboru souboru Zvoneček, Hudební školy hl. m. Prahy (sbm. J. Novenková). Zvláštní pozornost si zaslouží i vystoupení sboru MIBIDIZO, ZUŠ Valašské Meziříčí (sbm. Mgr. E. Ježíková) s moderně pojatými autorskými skladbami sbormistryně Blecha, Moucha a skladbou J. Grossmanna Vrabčák Pišta. Pochvalu si však zaslouží i Dětský pěvecký sbor Zvonky, ZUŠ Mnichovo Hradiště (sbm. A. a L. Hejlovi) za provedení náročného programu a vynikající interpretaci Lidmilovy úpravy lidové písně Honzíčkovi i Českolipský dětský sbor (sbm. P. Novák). V programu zaměřeném převážně na lidové písně a skladby z oblasti populární hudby se představil Dětský pěvecký sbor Zvonek, ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary (sbm. A. Pospíchalová).

Umělecký růst sbormistrů se projevil jednak ve všeobecném zlepšení jejich dirigentské techniky a v jejich dramaturgické vynalézavosti. V programech se objevila řada skladeb, které neslýcháme příliš často a které se svým zdařilým provedením opět připomněly přítomným sbormistrům. K nejčastějším nedostatkům pak patřilo především špatné frázování, malé využívání střídavého dechu, dostatečně nevyužitá nebo nelogická práce s dynamikou a nedostatek úsměvu. Určitým problémem zůstává i použití společného pohybu.

Velmi dobré výkony sborů podpořily i výborné výkony doprovázejících instrumentalistů. Jmenujme za všechny alespoň klavíristy D. Jelínkovou, M. Fišla, H. Šimkovou, J. Daňkovou, J. Kučerovou, D. Pytelkovou nebo flétnistu M. Rezka.

XIV. celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů, kterou pod záštitou Jihočeského kraje a města Český Krumlov a z pověření MK ČR uspořádaly ARTAMA, útvar Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu a Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Českém Krumlově (Českokrumlovský dětský sbor) skončila přesvědčivým uměleckým, společenským i organizačním úspěchem, za nímž je třeba vidět především obětavou práci ZUŠ Český Krumlov a Českokrumlovského dětského sboru s jeho sbormistrem Mgr. Lukášem Holcem. Vynikající výsledky svého pedagogického působení prezentovala ZUŠ na slavnostním zahájení přehlídky ve vystoupeních sedmdesátičlenného přípravného sboru Českokrumlovského dětského sboru Lentilky, Žákovského smyčcového orchestru (ved. B. Novotný) a taneční skupiny Flash (ved. M. Begovičová). Krásný koncert v kostele sv. Víta připravil pro účastníky přehlídky i hlavní sbor Českokrumlovského dětského sboru Medvíďata.

V závěrečném koncertu, který musel být pro deštivé počasí přesunut z náměstí Svornosti do Zámecké jízdárny, se rozloučil každý ze zúčastněných sborů se svými nově získanými sborovými přáteli ze všech koutů naší vlasti jednou písní. Celou přehlídku, na niž budou jistě všichni rádi vzpomínat, pak uzavřel zpěv společných skladeb, Wünschovy úpravy lidové písně Už se krumlovskej zámeček bourá a Smetanova trojzpěvu Má hvězda.

Přehlídka znovu jednoznačně prokázala nezastupitelný význam dětského sborového zpěvu v kulturním rozvoji našich dětí a mládeže a potvrdila správnost cesty, kterou v tomto směru ARTAMA nastoupila.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)